Nova kolektivna deportacija avionom u Srbiju u koordinaciji FRONTEX-a : kršenje prava i nekažnjivost država članica EU

U utorak 17. aprila, po treći put u 2012. godini, iz Dizeldorfa ka Beogradu obavljena je grupna deportacija avionom. Nemačka uz pomoć FRONTEX-a (agencije zadužene za bezbednost spoljnih granica država članica EU) sprovodi politiku sistematskog proterivanja pripadnika romske zajednice ustaljenim ritmom od jednog ili dva deportacijska leta u mesec dana u smeru Srbije ili Kosova.

Od 2006. godine FRONTEX kooridnira između različitih država članica EU prilikom organizacije ovih tzv. udruženih letova, koji zapravo služe da se deportuju neregularni migranti. Nemačka vlada je potvrdila da je tokom 2011. godine federalna policija učestvovala u 21 takvoj operaciji, koje je organizovao i finansirao FRONTEX, a čije su odredište bili Kosovo i Srbija [1].

Legalitet ovih novih načina kolektivne deportacije kojima koordinira FRONTEX je pod znakom pitanja kada se imaju u vidu fundamentalni dokumenti koji se odnose na ljudska prava, a kojima se zabranjuju koletivni progoni (Evropska konvencija o ljudskim pravima i Povelja o osnovnim pravima EU). Najavom deportovanja velikog broja ljudi čiji su zahtevi za azil odbijeni po hitnom postupku – čime je srpskim vlastima poslat jasan signal – Nemačka se nedvosmisleno svrstala uz politiku « kolektivnih progona », kako ih je definisao i osudio Evropski sud za ljudska prava 2002. godine u procesu Čonka protiv Belgije. Štaviše, položaj romske zajednice u Srbiji dovodi u sumnju realizaciju obaveze da Nemačka zaštiti osobe koje proteruje od nehumanog i ponižavajućeg tretmana [2].

Ova deportacija pokazuje do kojih razmera FRONTEX, čija nadležnost očigledno pokriva i mogućnost da inicira i koordinira udružene letove iz država članica EU, legitimiše i čini normalnim prakse koje su u direktnoj suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima. Zatim, ova deportacija ilustruje način na koji države članice EU ugovaraju prljavi deo posla u okviru svojih deportacijskih politika.

Strogo se protivimo ovakvim praksama masovnih progona, koje koordinira – a čak i inicira – [3] FRONTEX u ime EU i njenih članica. Takvim proterivanjima rizikuje se snaženje predrasuda i diskriminatorne percepcije ove etničke grupe, koja je i onako najviše diskriminisana u EU, ali i imigranata uopšte. Ostavljajući po strani diskriminaciju sa kojom se suočavaju deportovani po svom povratku u zemlju porekla, osuđujemo politiku progona na način na koji se ostvaruje, a koji predstavlja očigledno kršenje ljudskih prava.

Press kontakt:

Migreurop: Ela Meh (Srbija): +381 64 35 95 839

Migreurop’s office (France): +33 1 53 27 87 81

Organizacije potpisnice:

Migreurop, Chachipe, ROM e.V. Köln, Flüchtlingsrat Niedersachen, Roma Center Göttingen, European Network Against Racism (ENAR)